JapaneseChess.org -> GDBS Index -> Ginga

Ginga Shogi Kifu Collection


Kifu #1

[Sente "Osamu Katsuura"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #2

[Sente "Akira Shima"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #3

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Kenji Waki"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19960112"]

Kifu #4

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Bungo Fukusaki"]
[Comment "Opening: Yodo Furibisha"]
[Date "19960129"]

Kifu #5

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Makoto Nakahara"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19960131"]

Kifu #6

[Sente "Torahiko Tanaka"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960208"]

Kifu #7

[Sente "Hatasu Ito"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19960215"]

Kifu #8

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Manabu Senzaki"]
[Comment "Opening: Yodo Furibisha"]
[Date "19960220"]

Kifu #9

[Sente "Akira Shima"]
[Gote "Shuichi Ono"]
[Comment "Opening: Yodo Furibisha"]
[Date "19960222"]

Kifu #10

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960305"]

Kifu #11

[Sente "Torahiko Tanaka"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960311"]

Kifu #12

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Hatasu Ito"]
[Comment "Opening: Kazaguruma"]
[Date "19960322"]

Kifu #13

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Akira Shima"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19960327"]

Kifu #14

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960329"]

Kifu #15

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19960423"]

Kifu #16

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19960426"]

Kifu #17

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19960620"]

Kifu #18

[Sente "Yasumitsu Sato"]
[Gote "Yasuaki Tsukada"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960614"]

Kifu #19

[Sente "Kunio Yonenaga"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19960619"]

Kifu #20

[Sente "Akira Shima"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #21

[Sente "Torahiko Tanaka"]
[Gote "Bungo Fukusaki"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #22

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #23

[Sente "Kenji Waki"]
[Gote "Hatasu Ito"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #24

[Sente "Osamu Nakamura"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #25

[Sente "Taku Morishita"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Pseudo-Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #26

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #27

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Satoshi Murayama"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #28

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Kenji Waki"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #29

[Sente "Taku Morishita"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #30

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Satoshi Murayama"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #31

[Sente "Akira Shima"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #32

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Kenji Waki"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #33

[Sente "Yasumitsu Sato"]
[Gote "Yasuaki Tsukada"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #34

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #35

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Akira Shima"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970624"]

Kifu #36

[Sente "Osamu Katsuura"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19960422"]

Kifu #37

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Hiroki Nakata"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960513"]

Kifu #38

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Kakugawari Declined"]
[Date "19960628"]

Kifu #39

[Sente "Osamu Nakamura"]
[Gote "Teruichi Aono"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961028"]

Kifu #40

[Sente "Manabu Senzaki"]
[Gote "Tadahisa Maruyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #41

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Manabu Senzaki"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #42

[Sente "Keiji Mori"]
[Gote "Hiroshi Kamiya"]
[Comment "Opening: Yodofuribisha"]
[Date "19971024"]

Kifu #43

[Sente "Tadahisa Maruyama"]
[Gote "Daisuke Nakagawa"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19960425"]

Kifu #44

[Sente "Masahiko Urano"]
[Gote "Keiji Nishikawa"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960502"]

Kifu #45

[Sente "Masahiko Urano"]
[Gote "Tadahisa Maruyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960610"]

Kifu #46

[Sente "Daisuke Nakagawa"]
[Gote "keiji Nishikawa"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961101"]

Kifu #47

[Sente "Hifumi Kato"]
[Gote "Michio Ariyoshi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970318"]

Kifu #48

[Sente "Takashi Abe"]
[Gote "Hifumi Kato"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #49

[Sente "Hisashi Namekata"]
[Gote "Hitoshige Awaji"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #50

[Sente "Hisashi Namekata"]
[Gote "Takashi Abe"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #51

[Sente "Katsuhiko Murooka"]
[Gote "Shoji Kemmochi"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Sangenbisha"]
[Date "19951128"]

Kifu #52

[Sente "Akira Kinoshita"]
[Gote "Naruyuki Hatakeyama"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19951226"]

Kifu #53

[Sente "Keiichi Sanada"]
[Gote "Naruyuki Hatakeyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960423"]

Kifu #54

[Sente "Keita Inoue"]
[Gote "Hiroshi Kobayashi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19960425"]

Kifu #55

[Sente "Naruyuki Hatakeyama"]
[Gote "Keita Inoue"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19960531"]

Kifu #56

[Sente "Noboru Kosaka"]
[Gote "Akira Kinoshita"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19960223"]

Kifu #57

[Sente "Hisashi Namekata"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961025"]

Kifu #58

[Sente "Shuji Sato"]
[Gote "Daisuke Suzuki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha Anaguma"]
[Date "19700101"]

Kifu #59

[Sente "Keiichi Sanada"]
[Gote "Daisuke Suzuki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha Ai-anaguma"]
[Date "19700101"]

Kifu #60

[Sente "Hiroyuki Miura"]
[Gote "Yoshiyuki Matsumoto"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19961212"]

Kifu #61

[Sente "Isao Nakata"]
[Gote "Yukio Miyasaka"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #62

[Sente "Yoshiyuki Matsumoto"]
[Gote "Shingo Hirafuji"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #63

[Sente "Isao Nakata"]
[Gote "Yoshiyuki Matsumoto"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #64

[Sente "Hirotaka Nozuki"]
[Gote "Masakazu Kondo"]
[Comment "Opening: Sangenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #65

[Sente "Hiroe Nakai Joryu"]
[Gote "Norihiro Yagura"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #66

[Sente "Masakazu Hayasaki"]
[Gote "Hirotaka Nozuki"]
[Comment "Opening: Irregular"]
[Date "19700101"]

Kifu #67

[Sente "Kazushiza Horiguchi"]
[Gote "Takashi Kiriyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #68

[Sente "Sakamasa Hinoda"]
[Gote "Makoto Chuza"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19700101"]

Kifu #69

[Sente "Sakamasa Hinoda"]
[Gote "Hiroshi Okazaki"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #70

[Sente "Masakazu Kondo"]
[Gote "Hiroshi Okazaki"]
[Comment "Opening: Nakabisha"]
[Date "19970408"]

Kifu #71

[Sente "Shigeru Sekine"]
[Gote "Kosuke Tamura"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19970414"]

Kifu #72

[Sente "Futakami"]
[Gote "Ouichi"]
[Comment "Played in 1975"]
[Date "19970810"]

Kifu #73

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Kiriyama"]
[Comment "Original filename : yaskir97.txt"]
[Date "19970101"]

Kifu #74

[Sente "Tamaru"]
[Gote "Manabe"]
[Comment "Original filename : tamman97.txt"]
[Date "19970101"]

Kifu #75

[Sente "Oshima"]
[Gote "Urano"]
[Comment "Original filename : oshura97.txt"]
[Date "19970101"]

Kifu #76

[Sente "Naito"]
[Gote "Hatakeyama N."]
[Comment "Original filename : naihat97.txt"]
[Date "19970101"]

Kifu #77

[Sente "Murayama"]
[Gote "Tamura"]
[Comment "Original filename : murtam97.txt"]
[Date "19970301"]

Kifu #78

[Sente "Kobayashi"]
[Gote "Urano"]
[Comment "Original filename : kobura97.txt"]
[Date "19970101"]

Kifu #79

[Sente "Inoue"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Original filename : inoyas97.txt"]
[Date "19970101"]