JapaneseChess.org -> GDBS Index -> Kisei

Kisei Shogi Kifu Collection


Kifu #1

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #2

[Sente "Kinji Shiihashi"]
[Gote "Masakazu Kondo"]
[Comment "Opening: Sujichigai-kaku"]
[Date "19700101"]

Kifu #3

[Sente "Kazuki Kimura"]
[Gote "Shuichi Ikeda"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #4

[Sente "Hiroe Nakai Joryu"]
[Gote "Hirobumi Ito"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #5

[Sente "Yoshiyuki Matsumoto"]
[Gote "Ichiyo Shimizu Joryu"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #6

[Sente "Hiroshi Naganuma"]
[Gote "Hiroshi Kobayashi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970612"]

Kifu #7

[Sente "Kenji Kanzaki"]
[Gote "Mamoru Hatakeyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #8

[Sente "Isao Nakata"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #9

[Sente "Manabu Senzaki"]
[Gote "Shuji Sato"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #10

[Sente "Keiji Mori"]
[Gote "Kazuo Ishida"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #11

[Sente "Osamu Katsuura"]
[Gote "Teruichi Aono"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #12

[Sente "Hitoshige Awaji"]
[Gote "Kiyosumi Kiriyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #13

[Sente "Kenji Waki"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #14

[Sente "Osamu Nakamura"]
[Gote "Hiroshi Kamiya"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Mukaibisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #15

[Sente "Kazuo Azuma"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #16

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Hifumi Kato"]
[Comment "Opening: Nakabisha Anaguma"]
[Date "19700101"]

Kifu #17

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Michio Ariyoshi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #18

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970902"]

Kifu #19

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Hitoshige Awaji"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #20

[Sente "Takeshi Fujii"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #21

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Satoshi Murayama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #22

[Sente "Shingo Hirafuji"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Koshikakegin"]
[Date "19700101"]

Kifu #23

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Takeshi Fujii"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19970113"]

Kifu #24

[Sente "Makoto Nakahara"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Tanaka Special"]
[Date "19700101"]

Kifu #25

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Tanaka Special"]
[Date "19700101"]

Kifu #26

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #27

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Shingo Hirafuji"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #28

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #29

[Sente "Kunio Yonenaga"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #30

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #31

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #32

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #33

[Sente "Makoto Nakahara"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #34

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #35

[Sente "Kisei Hiroyuki Miura"]
[Gote "Challenger Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970614"]

Kifu #36

[Sente "Challenger Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Kisei Hiroyuki Miura"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19970624"]

Kifu #37

[Sente "Kisei Hiroyuki Miura"]
[Gote "Challenger Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970703"]

Kifu #38

[Sente "Challenger Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Kisei Hiroyuki Miura"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970715"]

Kifu #39

[Sente "Sugimoto"]
[Gote "Moriyasu Hidemitsu"]
[Comment "Original filename : sugmor93a.txt"]
[Date "19930112"]

Kifu #40

[Sente "Shima"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : shitan94.txt"]
[Date "19940009"]

Kifu #41

[Sente "Sensaki"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : sentan94.txt"]
[Date "19940916"]

Kifu #42

[Sente "Sato"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : sattan95.txt"]
[Date "19950320"]

Kifu #43

[Sente "Kobayashi Kenji"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : kobtan94.txt"]
[Date "19940428"]

Kifu #44

[Sente "Itaya"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : itatan87.txt"]
[Date "19870722"]

Kifu #45

[Sente "Arimori"]
[Gote "Sugimoto"]
[Comment "Original filename : arisug93.txt"]
[Date "19930106"]

Kifu #46

[Sente "Miura"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 67kisei5.txt"]
[Date "19960730"]

Kifu #47

[Sente "Miura"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 67kisei4.txt"]
[Date "19960719"]

Kifu #48

[Sente "Habu"]
[Gote "Miura"]
[Comment "Original filename : 67kisei3.txt"]
[Date "19960708"]

Kifu #49

[Sente "Miura"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 67kisei2.txt"]
[Date "19960629"]

Kifu #50

[Sente "Habu"]
[Gote "Miura"]
[Comment "Original filename : 67kisei1.txt"]
[Date "19960618"]

Kifu #51

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Miura Hiroyuki"]
[Comment "Original filename : 66kisei3.txt"]
[Date "19950708"]

Kifu #52

[Sente "Miura Hiroyuki"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 66kisei2.txt"]
[Date "19950628"]

Kifu #53

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Miura Hiroyuki"]
[Comment "Original filename : 66kisei1.txt"]
[Date "19950619"]

Kifu #54

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Shima Akira"]
[Comment "Original filename : 65kisei3.txt"]
[Date "19950106"]

Kifu #55

[Sente "Shima Akira"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 65kisei2.txt"]
[Date "19941222"]

Kifu #56

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Shima Akira"]
[Comment "Original filename : 65kisei1.txt"]
[Date "19941213"]

Kifu #57

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 64kisei4.txt"]
[Date "19940714"]

Kifu #58

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 64kisei3.txt"]
[Date "19940705"]

Kifu #59

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 64kisei2.txt"]
[Date "19940624"]

Kifu #60

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 64kisei1.txt"]
[Date "19940611"]

Kifu #61

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei5.txt"]
[Date "19940218"]

Kifu #62

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei4.txt"]
[Date "19940131"]

Kifu #63

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-3.txt"]
[Date "19940117"]

Kifu #64

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-2.txt"]
[Date "19940107"]

Kifu #65

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-1.txt"]
[Date "19940107"]

Kifu #66

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei2.txt"]
[Date "19931224"]

Kifu #67

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei1.txt"]
[Date "19931213"]

Kifu #68

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 62kisei4.txt"]
[Date "19930719"]

Kifu #69

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 62kisei3.txt"]
[Date "19930709"]

Kifu #70

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 62kisei2.txt"]
[Date "19930629"]

Kifu #71

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 62kisei1.txt"]
[Date "19930619"]

Kifu #72

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 61kisei4.txt"]
[Date "19930122"]

Kifu #73

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 61kisei3.txt"]
[Date "19930108"]

Kifu #74

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 61kisei2.txt"]
[Date "19921221"]

Kifu #75

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 61kisei1.txt"]
[Date "19921210"]

Kifu #76

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 60kisei4.txt"]
[Date "19920717"]

Kifu #77

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 60kisei3.txt"]
[Date "19920706"]

Kifu #78

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 60kisei2.txt"]
[Date "19920630"]

Kifu #79

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 60kisei1.txt"]
[Date "19920616"]

Kifu #80

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Original filename : 59kisei3.txt"]
[Date "19920110"]

Kifu #81

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 59kisei2.txt"]
[Date "19911224"]

Kifu #82

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Original filename : 59kisei1.txt"]
[Date "19911210"]

Kifu #83

[Sente "Minami"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Original filename : 58kisei5.txt"]
[Date "19910731"]

Kifu #84

[Sente "Minami"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Original filename : 58kisei4.txt"]
[Date "19910719"]

Kifu #85

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Minami"]
[Comment "Original filename : 58kisei3.txt"]
[Date "19910708"]

Kifu #86

[Sente "Minami"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Original filename : 58kisei2.txt"]
[Date "19910628"]

Kifu #87

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Minami"]
[Comment "Original filename : 58kisei1.txt"]
[Date "19910618"]

Kifu #88

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Suprise victory by Yashiki (5dan) over Nakahara (9"]
[Date "19900705"]

Kifu #89

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Suprise victory by Yashiki (5dan) over Nakahara (9"]
[Date "19900626"]

Kifu #90

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Suprise victory by Yashiki (5dan) over Nakahara (9"]
[Date "19900618"]

Kifu #91

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Suprise victory by Yashiki (5dan) over Nakahara (9"]
[Date "19900717"]

Kifu #92

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Suprise victory by Yashiki (5dan) over Nakahara (9"]
[Date "19900801"]

Kifu #93

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Morishita"]
[Comment "Flamboyant & unorthodox style (R.G.)"]
[Date "19910117"]

Kifu #94

[Sente "Morishita"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Flamboyant & unorthodox style (R.G.)"]
[Date "19910111"]

Kifu #95

[Sente "Yashiki"]
[Gote "Morishita"]
[Comment "Flamboyant & unorthodox style (R.G.)"]
[Date "19901225"]

Kifu #96

[Sente "Morishita"]
[Gote "Yashiki"]
[Comment "Flamboyant & unorthodox style (R.G.)"]
[Date "19901211"]