JapaneseChess.org -> GDBS Index -> Meijin

Meijin Shogi Kifu Collection


Kifu #1

[Sente "Takeshi Fujii"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #2

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970411"]

Kifu #3

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19970427"]

Kifu #4

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19970508"]

Kifu #5

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970520"]

Kifu #6

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19970530"]

Kifu #7

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19970611"]

Kifu #8

[Sente "Ichiyo Shimizu"]
[Gote "Hiroe Nakai"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970112"]

Kifu #9

[Sente "Hiroe Nakai"]
[Gote "Ichiyo Shimizu"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19970122"]

Kifu #10

[Sente "Ichiyo Shimizu"]
[Gote "Hiroe Nakai"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970203"]

Kifu #11

[Sente "Hiroe Nakai"]
[Gote "Ichiyo Shimizu"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970210"]

Kifu #12

[Sente "Ichiyo Shimizu"]
[Gote "Hiroe Nakai"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970220"]

Kifu #13

[Sente "Challenger Hiroe Nakai"]
[Gote "Joryu Meijin Ichiyo Shimizu"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19980111"]

Kifu #14

[Sente "Joryu Meijin Ichiyo Shimizu"]
[Gote "Challenger Hiroe Nakai"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19980121"]

Kifu #15

[Sente "Challenger Hiroe Nakai"]
[Gote "Joryu Meijin Ichiyo Shimizu"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19980130"]

Kifu #16

[Sente "Futakami"]
[Gote "Ouichi"]
[Comment "Played in 1975"]
[Date "19970810"]

Kifu #17

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Kakugawari Koshikakegin opening"]
[Date "19970529"]

Kifu #18

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Yagura"]
[Date "19970519"]

Kifu #19

[Sente "Habu"]
[Gote "Moriuchi"]
[Comment "Original filename : 54meiji1.txt"]
[Date "19960411"]

Kifu #20

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Kakugawari Bogin opening"]
[Date "19970507"]

Kifu #21

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Kakugawari Koshikakegin opening"]
[Date "19970426"]

Kifu #22

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Comments in the game by Reijer Grimbergen & Shukan Shogi"]
[Date "19970410"]

Kifu #23

[Sente "Tanigawa"]
[Gote "Yamanaka"]
[Comment "Original filename : tanyam79.txt"]
[Date "19791221"]

Kifu #24

[Sente "Habu"]
[Gote "Moriuchi"]
[Comment "Original filename : 54meiji5.txt"]
[Date "19960603"]

Kifu #25

[Sente "Moriuchi"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 54meiji4.txt"]
[Date "19960520"]

Kifu #26

[Sente "Habu"]
[Gote "Moriuchi"]
[Comment "Original filename : 54meiji3.txt"]
[Date "19960509"]

Kifu #27

[Sente "Moriuchi"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 54meiji2.txt"]
[Date "19960424"]

Kifu #28

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Original filename : 53meiji5.txt"]
[Date "19950529"]

Kifu #29

[Sente "Morishita Taku"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 53meiji4.txt"]
[Date "19950515"]

Kifu #30

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Original filename : 53meiji3.txt"]
[Date "19950503"]

Kifu #31

[Sente "Morishita Taku"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 53meiji2.txt"]
[Date "19950418"]

Kifu #32

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Original filename : 53meiji1.txt"]
[Date "19950407"]

Kifu #33

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 52meiji6.txt"]
[Date "19940606"]

Kifu #34

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 52meiji5.txt"]
[Date "19940530"]

Kifu #35

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 52meiji4.txt"]
[Date "19940519"]

Kifu #36

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 52meiji3.txt"]
[Date "19940512"]

Kifu #37

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 52meiji2.txt"]
[Date "19940425"]

Kifu #38

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 52meiji1.txt"]
[Date "19940411"]

Kifu #39

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 51meiji4.txt"]
[Date "19930520"]

Kifu #40

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 51meiji3.txt"]
[Date "19930511"]

Kifu #41

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 51meiji2.txt"]
[Date "19930426"]

Kifu #42

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 51meiji1.txt"]
[Date "19930412"]

Kifu #43

[Sente "Takahashi Michio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 50meiji7.txt"]
[Date "19920622"]

Kifu #44

[Sente "Takahashi Michio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 50meiji6.txt"]
[Date "19920611"]

Kifu #45

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Takahashi Michio"]
[Comment "Original filename : 50meiji5.txt"]
[Date "19920602"]

Kifu #46

[Sente "Takahashi Michio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 50meiji4.txt"]
[Date "19920519"]

Kifu #47

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Takahashi Michio"]
[Comment "Original filename : 50meiji3.txt"]
[Date "19920507"]

Kifu #48

[Sente "Takahashi Michio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 50meiji2.txt"]
[Date "19920423"]

Kifu #49

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Takahashi Michio"]
[Comment "Original filename : 50meiji1.txt"]
[Date "19920409"]

Kifu #50

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 49meiji5.txt"]
[Date "19910530"]

Kifu #51

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 49meiji4.txt"]
[Date "19910520"]

Kifu #52

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 49meiji3.txt"]
[Date "19910508"]

Kifu #53

[Sente "Yonenaga Kunio"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 49meiji2.txt"]
[Date "19910425"]

Kifu #54

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Yonenaga Kunio"]
[Comment "Original filename : 49meiji1.txt"]
[Date "19910410"]

Kifu #55

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 48meiji6.txt"]
[Date "19900612"]

Kifu #56

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 48meiji5.txt"]
[Date "19900531"]

Kifu #57

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 48meiji4.txt"]
[Date "19900521"]

Kifu #58

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 48meiji3.txt"]
[Date "19900508"]

Kifu #59

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Nakahara Makoto"]
[Comment "Original filename : 48meiji2.txt"]
[Date "19900426"]

Kifu #60

[Sente "Nakahara Makoto"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 48meiji1.txt"]
[Date "19900412"]